Vo Härze alles Gueti

So Jungs: mir hei uf d Rückrundi e witere Fan ar Sitelinie u zwar dr Mattia Oberer, üse Sohn wo am 20.12.16, 10:24Uhr uf d'Wäut isch cho.

Er isch 3130 Gramm u 51 cm! Mir si richtig stouz u überglücklech.

LG Aless & Töbu Oberer